پیام،«شصت و پنج سالگی»، مرا در فکر فرو برد

روز پنجشنبه تاریخ ۲۵قوس ۱۳۹۵خورشیدی، یکی از کارکنان ادارۀ ذیربط کشور کانادا، به خانه من، تیلفونی تماس گرفت و به زبان انگلیسی چنین پیام داد: قیام الدین امام یار، شصت و پنج سالگی شما تبریک

 مردی از تبار، سربداران و عیاران مستانه - میگفت:
« دلگیر مباش از مرغانی که نزد تو دانه خوردند و نزد همسایه تخم گزاشتن[؟!]
 ایمان داشته باش، روزی بوی کباب [گوشت بدن] شان به مشامت خواهد رسید.»(؟)

اشاره: روز پنجشنبه تاریخ ۲۵قوس ۱۳۹۵خورشیدی، یکی از کارکنان ادارۀ ذیربط کشور کانادا، به خانه من، تیلفونی تماس گرفت و به زبان انگلیسی چنین پیام داد: قیام الدین امام یار، شصت و پنج سالگی شما تبریک. سر از امروز در صف کلان سالان کشور جاه و مقام دارید. انتظار بمانید تا دوسیه مربوط شما، در این مورد نهایی گردد. من ازش تشکر کردم. طرف مقابل، گوشی تلفون را با خداحافظی گذاشت.                                                           این پیام،«شصت و پنج سالگی»، مرا در فکر فرو برد، پشت سر گذاشتن - دوره های زمامداری (شاهی -  ظاهر، جمهوری - داود، ریاست های انقلابی - تره کی، امین، کارمل، سمکنی. جمهوری - نجیب. دولت ممثل اسلامی – مجددی. جمهوری – ربانی. امارت – عمر. حکومت های چهار مرحلۀی – موقت، انتقالی، جمهوری اول و دوم - کرزی). همچنان جمهوری برحال ومشترک احمدزی - عبدالله. هر یک: با قوانین اساسی متضاد و متفاوت از یکدیگر. بیرق ها، اسکناسهای پولی و سرودهای مختلف ملی - گاهی متضاد و ناهمگون. نصاب های تعلیمی - فرمایشی ناهمآهنگ با فرهنگ بومی مردم و بسا مسائل ناهمگون وناهنجاری های بیشمار دیگر مرا به خود مشغول ساخت.                                                                                                            همچنان رشتۀی افکار، مرا به دوره های زندگی متفاوت برد: ایام کودکی – نوجوانی – جوانی و سن بالا. مسجید - آخوند. مکتب – متعلمین، یاران زمان مکتب و معلمین با کاراکترهای مختلف. محل زیست و انسانهای متفاوت. زندانی شدن در ایام متعلمی، زندگی با زندانیان جنایی، سیاسی و زندانبانان. اخراج از مکتب، دوباره شامل مکتب شدن (حق دسترسی به تعلیم) با شرط گزاری دوام درس - خارج از ولایت و زادگاه. علاقمندی به سیاست با خامی و کمی پختگی اش، اشتراک در تظاهرات و اعتصاب ها – چه در سطح مکتب و برون از آن. کسب تجارب دورۀ فعالیتهای حرفۀای در سیاست و تشکیلات. بار بار زندانی شدن (در زندان های فیض آباد، کندز، دهمزنگ، پلچرخی... توسط نهادهای بنام های: ضبط احوالات، غورزنگ، اکسا، کام و خاد). دو دوره عسکری (مکلفیت و احتیاط) اندیوال های عسکری، افسران نیک اندیش و نیک کردار، برخی رنجور، بدکردار و بد رفتار. هنجاری ها و ناهنجاری های دیگر زندگی. ترک کشور از جبر و مجبوری - نزدیک به دوازده سال زیست در کشور تاجیکستان با عالمی از درس اندوزی جدید - دوازده سال زیست در کشور کانادا، با کوله بار از اندوخته های تازه. سه بار سفر به کشور و خیلی مسائل دیگر، مرا بخود مشغول ساخت.                                                                                                      از مجموع آنچه گفته آمدیم، اندکی از سرگذشت خود، چشمدیدها و شنیده گی ها را نوشتم و بخشی از آنها را به نشر سپردم. بارورم این است، کمی به بازبینی دو باره نیاز دارند.                                                                                                                     همچنان، یادداشت ها و خاطراتی نشر ناشده دیگری نیز دراختیاردارم، عمرباقی بود و فرصت میاثر، با نشرآنها جوانان و نسل جدید را اندکی مصروف خواهم ساخت.  
حالت خاص: از شما چه پنهان، پیام تیلفونی یاد شده، همزمانی دارد، با نشر تصویر جناب انجنیربدیع الزمان، در برگه های فیسبوک در بستر بیماری و با حالت خاص. بار دیگر- به فکر فرو رفتم، آن - انسان ( بدیع ) استوار، بلند قامت، سخت سر، نترس و با وجدان را، زمانه و دوام عمر چقدر ناتوان ساخته است. راستی هم به خود، هم به بدیع الزمان وهم به بدیع الزمان های دیگر، کمی گرستم. به خود گفتم، یاران روزگار و درد رنج، همچنان استوار و با وفا (با وجود کمی و کاستی که هر یک بگونۀی در خود داریم) غنیمت اند و باید قدر و قیمت گنج های کمیاب را گرامی و عزیز بداریم...
سرانجام، چنگ به دامن بزرگان خرد زدم. فهم و سفارش چند تنی از آنها را در باره سن – سال آدمی، اینگونه یافتم: - من احساس میکنم در مورد جوانان مسئولیت دارم.(؟) - این آسان است که دیگران را سرزنش و روحیه آنها را خرد کنی، ولی یک عمر زمان می برد که بتوانی خود را بشناسی.(؟) - خرد با توانایی بدست می آید نه با سن.(؟) - هر کسی یادگیری را متوقف کند پیر است، چه بیست سالش باشد چه هشتاد سال.(؟) - هر کسی که به یادگیری ادامه دهد جوان می ماند.(؟) – هرچه سنم بالاتر می رود، توجه کمتری به حرف هایی که - آدم ها می زنند می کنم. فقط نگاه میکنم که چه کار می کنند. (؟)                                                             آخیر (ملک الشعرای بهار) این را گفت:                                                                                                                                           « سحرگه به راهی یکی پیر دیدم                                                                                                                 سوی خاک خم گشته از ناتوانی                                                                                                                       بگفتم چه گم کردۀی اندربن ره ؟                                                                                                              بگفتا: جوانی، جوانی، جوانی »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           خواننده عزیز! جوان بمانید و جوان.
                         

Lilian's Avatar
Lilian پاسخ به موضوع: #363765 5 ماه 3 روز قبل
Tory's Avatar
Tory پاسخ به موضوع: #363645 5 ماه 3 روز قبل
desired effect cialis span into
Delores's Avatar
Delores پاسخ به موضوع: #363638 5 ماه 3 روز قبل
Priest's Avatar
Priest پاسخ به موضوع: #363538 5 ماه 3 روز قبل
Buck's Avatar
Buck پاسخ به موضوع: #363420 5 ماه 3 روز قبل
Seston's Avatar
Seston پاسخ به موضوع: #363252 5 ماه 3 روز قبل
Kathy's Avatar
Kathy پاسخ به موضوع: #363188 5 ماه 3 روز قبل
Jodi's Avatar
Jodi پاسخ به موضوع: #363011 5 ماه 3 روز قبل
Keydren's Avatar
Keydren پاسخ به موضوع: #363007 5 ماه 3 روز قبل
Kaylana's Avatar
Kaylana پاسخ به موضوع: #362859 5 ماه 3 روز قبل
Charla's Avatar
Charla پاسخ به موضوع: #362795 5 ماه 3 روز قبل
Kaley's Avatar
Kaley پاسخ به موضوع: #362640 5 ماه 3 روز قبل
Jayce's Avatar
Jayce پاسخ به موضوع: #362508 5 ماه 3 روز قبل
Stafon's Avatar
Stafon پاسخ به موضوع: #362421 5 ماه 4 روز قبل

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها

ویدیو ها

musik

musik

عقرب 30, 1395
musik2

musik2

عقرب 30, 1395
Artikel 2

Artikel 2

عقرب 30, 1395
Artikel 1

Artikel 1

عقرب 30, 1395