گزارش کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان


در این کنفرانس  بیش از دوصد نفر از کشور های اروپایی و افغانستان اشتراک نموده بودند. فدراسیون، که سابقه دار ترین نهاد صنفی و فرهنگی پناهندگان افغان در هالند است، همیشه در موارد مختلفه،

 

Gerrilyn's Avatar
Gerrilyn پاسخ به موضوع: #363831 5 ماه 3 روز قبل
Lyndee's Avatar
Lyndee پاسخ به موضوع: #363784 5 ماه 3 روز قبل
Jonalyn's Avatar
Jonalyn پاسخ به موضوع: #363741 5 ماه 3 روز قبل
Karess's Avatar
Karess پاسخ به موضوع: #363648 5 ماه 3 روز قبل
Janine's Avatar
Janine پاسخ به موضوع: #363298 5 ماه 3 روز قبل
Lanette's Avatar
Lanette پاسخ به موضوع: #362985 5 ماه 3 روز قبل
Colonel's Avatar
Colonel پاسخ به موضوع: #362909 5 ماه 3 روز قبل
Cordelia's Avatar
Cordelia پاسخ به موضوع: #362847 5 ماه 3 روز قبل

نظر شما چیست؟

توجه:شما به مثابه یک مهمان نظر خود را درج می کنید

اخبار روز

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها

ویدیو ها

musik

musik

عقرب 30, 1395
musik2

musik2

عقرب 30, 1395
Artikel 2

Artikel 2

عقرب 30, 1395
Artikel 1

Artikel 1

عقرب 30, 1395